1 Valjanost Općih uvjeta

1.1 Ovi uvjeti i odredbe primjenjuju se na sve ponude i na sve ugovore koje je sklopio “TX24”, osnovan u Aalsmeeru, u daljnjem tekstu “TX24”.

1.2  Narudžba od klijenta predstavlja prihvaćanje općih uvjeta TX24.

1.3 Ako se TX24 s klijentom dogovori s odredbama koje su u sukobu s jednim ili više članaka ili paragrafa članaka u ovim uvjetima i odredbama, one vrijede samo ako su dogovorene pismenim putem.

2 Ponude

2.1 Sve ponude  nisu obvezne, osim ako nije izričito navedeno. Navedene cijene primjenjuju se na dostavu TX24, isključuju primjenjivi porez na promet i isključuju ambalažu i transport, osim ako nije izričito drugačije dogovoreno.

2.2 Podaci u tiskovinama koje pruža TX24 podložni su promjenama bez prethodne najave, ne obvezuju TX24.

3 Sporazum

3.1 Ugovor o kupnji i prodaji robe postaje obvezujući za TX24 samo njegovom pismenom / usmenom potvrdom.

3.2 Podaci koji se tiču ​​ponude, poput svojstava, veličina, boja itd., Kao i podaci u tiskanim materijalima, crtežima, slikama itd. Koje pruža TX24 uz ponudu, nisu obvezujući za njih i daju se u dobroj namjeri.

4 Imenovanja

4.1 Dogovori ili dogovori s podređenim članovima osoblja TX24 ne obvezuju potonje, ukoliko ih TX24 nije pismeno potvrdio. U tom kontekstu, svi zaposlenici i zaposlenici koji nemaju punomoć trebaju se smatrati podređenim osobljem.

5 Cijene

5.1 Svi se ugovori uvijek zaključuju na temelju cijena primjenjivih u vrijeme sklapanja. Cjenici i reklamni materijali mogu se promijeniti i nisu obvezujući za TX24.

6 Rokovi isporuke

6.1 Dogovoreni uvjeti isporuke nisu strogi rokovi, osim ako nije izričito drugačije dogovoreno. U slučaju kasne isporuke, klijent mora TX24 pismeno obavijestiti o neispunjavanju obveza. Uvjeti isporuke postavljeni su s očekivanjem da za TX24 ne postoje prepreke za isporuku robe ili za poduzimanje radova.

7 Prijevoz

7.1 Pošiljka se odvija na način naznačen u TX24.

8 Dodaci i izmjene naloga

8.1. Rad uključuje samo ono što je ugovorno potpisano između strana. Dodaci i izmjene naloga naručeni usmeno ili pismeno prije ili za vrijeme izvođenja posla mogu se dogovoriti. Primjenjivost odredbi članka 7A: 1646. nizozemski građanski zakonik izričito je isključena.

8.2 Troškovi koje TX24 ima prouzročeni ne svojom krivnjom mogu se naplatiti klijentu.

9 Prenošenje poslova trećim stranama

9.1 Klijent ovlašćuje TX24 da nalog izvrši treća strana da ga ona odredi u vrijeme koje želi.

10 Promjene u narudžbi

10.1 Promjene izvorne narudžbe, bilo koje prirode, u pisanom ili usmenom obliku od strane klijenta ili u njegovo ime, koje uzrokuju veće troškove nego što bi se moglo računati u ponudi, naplatit će se dodatno klijentu.

10.2 Klijent mora o promjenama u izvršenju naloga koje još uvijek zahtijeva klijent nakon što je dodijeljen, pismeno i na vrijeme obavijestiti TX24. Ako su navedene usmeno ili telefonom, rizik za provedbu promjena ide na štetu klijenta.

10.3 Izvršene promjene mogu rezultirati time da TX24 prekorači vrijeme isporuke za izmjene izvan njegove odgovornosti.

11 Prigovor

11.1 Klijent je dužan robu temeljito pregledati na nedostatke odmah nakon isporuke i odmah pismenim putem obavijestiti TX24 ako postoji. Ako klijent ne obavijesti TX24 o nedostacima u roku od 3 dana nakon dana isporuke, što bi se moglo primijetiti tijekom temeljite istrage, smatrat će se da se klijent slaže sa stanjem u kojem je kupljeni predmet isporučen i svako pravo na prigovor propust.

11.2 TX24 mora biti omogućen za provjeru podnesene žalbe. Po dogovoru sastavit će se pismena izjava koju će potpisati obje strane.

11.3 Ako je žalba točna po mišljenju TX24, ili će platiti poštenu naknadu do najviše fakturne vrijednosti isporučene robe, ili će isporučenu robu zamijeniti besplatno nakon što je vrati u izvornom stanju. TX24 nije dužan platiti bilo kakvu daljnju štetu ili naknadu troškova bilo kojim imenom.

12 Jamstvo

12.1 Za prodanu i isporučenu robu tvornički odn. jamstvo uvoznika ili veletrgovca odnosi se samo na odredbe o jamstvu koje su odredili ovi dobavljači.

13 Opasnost tijekom popravka

13.1 U slučaju oštećenja ili gubitka, TX24 neće biti dužan više od iznosa koji će dobiti od osiguravatelja u vezi s oštećenjem ili gubitkom robe. Konkretno, svaki odbitak (novi za stari) naplatit će se klijentu odn. deponent dođi.

13.2 Klijent će sam pružiti sigurnosnu kopiju podataka na bilo kojem prisutnom nosaču podataka. TX24 nije odgovoran za gubitak podataka na ovom nosaču podataka.

14 Pravo zadržavanja

14.1 Kad TX24 posjeduje robu klijenta, ima pravo držati je u robi kako bi platio sve troškove koje je potrošio na izvršenje naloga, osim ako klijent nije pružio dovoljnu sigurnost za te troškove. TX24 također ima ovo pravo zadržavanja na temelju prethodnih sporazuma iz kojih klijent još uvijek duguje plaćanja.

15 Odgovornost

15.1 TX24 nije odgovoran za troškove, štetu i kamate koji mogu nastati kao izravni ili neizravni rezultat:

a. Viša sila, kako je dalje opisano u ovim uvjetima i odredbama;

b. Djela ili propusti klijenta, njegovih podređenih ili drugih osoba zaposlenih u ili u njegovo ime;

c. Nepažnja klijenta u održavanju isporučene robe;

d. Oštećenje isporučene robe kao rezultat mehaničkih, kemijskih ili bioloških utjecaja izvana;

e. Uobičajeno trošenje isporučene robe kao rezultat svakodnevne uporabe;

f. Izvanredni uvjeti vlažnosti zraka u sobi u koju je ugrađena i / ili isporučena isporučena roba;

g. Promjena boje isporučene robe kao posljedica svjetlosnog djelovanja;

h. Bilo koji drugi vanjski uzrok.

15.2 TX24 je odgovoran samo ukoliko njegovo osiguranje pokriva ovu ili do najviše fakturne vrijednosti za štetu na radu, priboru, materijalima i opremi, kao i na radu i / ili imovini klijenta i / ili treće strane, ukoliko je do toga došlo zbog grube nepažnje TX24 ili onih zaposlenih u TX24.

15.3 U načelu, TX24 neće biti dužan nadoknaditi klijentu poslovnu i / ili posljedičnu štetu, ovisno o prirodi duga.

16 Viša sila

16.1 Izvanredne okolnosti, kao što su štete od oluje i druge prirodne katastrofe, zapreke od strane trećih strana, općenito zapreke u prijevozu, totalni ili djelomični štrajkovi, neredi, rat ili ratna opasnost kako ovdje u zemlji tako i u zemlji porijekla materijala , isključenja, gubitak ili oštećenje robe tijekom prijevoza do TX24 ili klijenta, neisporuka ili kasna isporuka robe od strane dobavljača TX24, zabrane izvoza i uvoza, potpuna ili djelomična mobilizacija, ometajuće mjere bilo koje vlade, požar, poremećaji i nesreće u tvrtki ili u prijevoznom sredstvu TX24, ili u prijevoznom sredstvu trećih strana, nametanje nameta ili drugih državnih mjera, koje podrazumijevaju promjenu stvarnih okolnosti, daju TX24 više sile, oslobađajući ga obveze dostaviti bez toga da klijent ima bilo kakvo pravo na naknadu bilo koje vrste ili što već naziva se tvrditi.

16.2 U ovim ili takvim slučajevima TX24 ima pravo, po vlastitom nahođenju, otkazati, obustaviti ili izmijeniti ugovor o kupnji, sve dok ne prestanu izvanredne okolnosti.

17 Zadržavanje robe

17.1 Ako TX24 nije primio potpunu uplatu u pogledu sporazuma od strana u vezi s kupnjom / prodajom, isporučena roba ostaje u njenom vlasništvu.

17.2 TX24 ima pravo vratiti  robu i preuzeti je u posjed ako nesavjesni klijent ne izvrši svoje obveze, ako likvidira, podnese zahtjev za moratorij na plaćanje ili ako je stekao moratorij na njega, proglasi se bankrotom ili ako je roba zaplijenjena.

17.3 Klijentu su zabranjena sva djela otuđenja u vezi s prodanom i isporučenom robom, sve dok nije ispunio svoje obveze plaćanja.

18 Dospjela potraživanja i raskid

18.1 Ako klijent na bilo koji način ne uplati dospjela potraživanja, biti će sudski naplaćena bez potrebe za bilo kakvom obavijesti o zadanom.

18.2 Ne dovodeći u pitanje odredbe Građanskog zakonika, u slučaju kršenja ugovora, TX24 imat će pravo suspendirati zaključeni sporazum, proglasiti ga raskinutim u cijelosti ili djelomično bez sudske intervencije, po vlastitom nahođenju.

18.3 TX24 također ima prava navedena u stavku 2. ovog članka, ako bi klijent trebao biti proglašen bankrotom ili ako je podnesena stečajna prijava, ako je podnio zahtjev ili pribavio obustavu plaćanja, oduzeta mu je nekretnina, njegova tvrtka je ušla u likvidaciju ili ga je preuzela ili će ga preuzeti treća strana ili treće strane ili ako namjerava napustiti Republiku Hrvatsku radi daljnjeg boravka. U svim tim slučajevima, sva potraživanja koja TX24 ima prema klijentu bit će odmah dospjela i plativa.

19 Mjerodavno pravo

19.1 Svi ugovori i / ili radnje koje provodi TX24 isključivo su regulirani lokalnim zakonom; ti se sporazumi i / ili radnje zaključuju ili izvršavaju lokalno.

20 Sporovi

20.1. Svi sporovi koji proizlaze iz sporazuma zaključenih između stranaka, uključujući puku naplatu dospjelog iznosa, iznijet će se građanskom sucu mjesta poslovanja TX24, ako TX24 to želi, u mjeri u kojoj je građanski sudac pravno ovlašten učini tako. 

Back to Top